هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بدین ترتیب شرکت تولید کننده می بایست اساسی دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست با توجه به موضوعاتی چون ارتقاء قدرت هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی می باشد که برای ارتقاء عجله و توان خودرو آیتم استعمال قرار می‌گیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید اخذ نمایید این گزینه یک عدد از موارد ضروری میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی هست که تراز آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری به کارگیری شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده میگردد و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن اتفاق میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی تراز آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک فعالیت سخت و مستمند به علم منحصر به فرد در حیث گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که بها ماشین بالا میرود و اشخاص بضاعت خرید یک ماشین پرقدرت و مهم کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می‌نمایند که کارگزاشتن همین قطعه باعث پیدایش ویژگیهای متفاوتی در ماشین نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی شتاب و عملکرد بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط کلیدی طراحی و ایجاد این قطعه اهمیت دارد، دوران و هزینهای است که شما باید برای آن در حیث بگیرید، ساخت هدرز را می توان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این دلیل اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی خودرو کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ متاع و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی حساس کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج می شوند و پروسهی انجام همین اتفاق کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، بسیار پرسرعت و آسانتر است و همین مورد قضیه خود میتواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اساسی هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.