مرگ دردناک مادری که گاز استریل در شکمش جا مانده بود – همشهری آنلاین

وسایل پس از استریل شدن از اتوکلاوها خارج شده و وارد همین منطقه Sterile sterile 8 letters Zone می شوند. هدف از ساخت این بخش انجام فعالیتهای مربوط به استریل در محل به کار گیری از وسایل و ابزار آلات است.مثلا می اقتدار همین بخش را در اتاق کار شیوه اندازی کرده و وسایل اتاق فعالیت را در همانجا تمیز کرده و استریل نمود. برای همین فعالیت به ظروف متمایز نیاز می باشد که میتوان از فروشگاههای اینترنتی و فروشگاههای گوناگون تهیه نمود. 2. ظروف نسوز را روی قفسه بالای آب قرار دهید و در هر ظرف بیش از ۱۰ سانتیمتر خاک نباشد. این طریق به ادله هزینه و خطرات موجود در فرآیند، در مقیاس بزرگتر و معمولا به وسیله عملیات تجاری مورد به کارگیری قرار میگیرد. ۳. طریق پرتودهی به وسیله تابش پرتو گاما، پرتو ایکس و پرتو فرابنفش. بخار یک شیوه عالی به جهت استریل نمودن مؤثر خاک است. یک هفته بعد از آن از سزارین درحالیکه درد امانش را بریده بود به بیمارستان رفتیم. در آنتیبیوگرام انجامشده، بیشترین مقاومت سویهها به سفتازیدیم (71/85%) بود، و همه آنها به ونکومایسین دارای بودند (100%). در آزمون MIC، 38/52% سویهها نسبت به متیسیلین مقاوم و در نحوه PCR، 66/66% سویهها، کلیدی ژن mecA بودند. با وجود اتاقهاي ضدعفوني ديگر نيازي به راهروهاي كثيف نمي باشد.وسایل آلوده و کثیف پس از به کارگیری در اتاق عمل مستقیما وارد اتاق های ضدعفونی می شود.و در آنجا شستشو و ضدعفونی بروی آنان انجام می گیرد.سپس این وسایل از شیوه راهروهای تمیز به بخش بازبینی و بسته بندی رفته و در آنجا بسته بندی می شود و آنگاه در اتوکلاوها قرار گرفته و استریل می شود. در غیر همین رخ پیشنهاد میشود آن ها را به طور مجزا استریل نمائید که همین بهترین نحوه در نظرگرفته میشود. نخست دریپ (پوشاندن محل کار مریض حساس پارچه های استریل) به طور تمام انجام شده، شان ها اثبات می گردند تا در غایت محلِ برشِ جراحیِ معین شده ی پوستِ حوزه‌ ی عمل، باز بماند. وی همینطور دستور دیتا فیلم جراحی و خارج نمودن گاز استریل و پرونده بالینی مریض که ۳ سال قبل فعالیت سزارین انجام داده بود از بیمارستان به دادسرا نبی تا ضمیمه پرونده شود و دارای انجام تحقیقات، مقصران مهم این حادثه مرگبار شناسایی شوند. همین بخش وظیفه دریافت وسایل،تمیز کردن و شستشو ،ضدعفونی کردن ،استریل کردن،انبارداری وسایل را به عهده دارد.ارتباط این بخش اهمیت اتاقهای فعالیت و بقیه بخشهای بیمارستان می باشد.این بخش قلب تپنده هر بیمارستان بوده و اهمیت اصلی را در در دست گرفتن عفونتهای بیمارستانی دارد.متمرکز سازی و انجام فعالیت ها توسط کارمندان کارشناس کمجر به عاقبت بهتری می شود.علاوه بر همین در صرف هزینه و وقت هم صرفه جویی می شود.یکی از نکاتی که در طراحی بخش CSSD می بایست رعایت شود،تقسم بندی فضای فیزیکی همین بخش به سه بخش جداگانه و جدا از هم از یکدیگر است.